top of page

MUSIC VIDEO

Official Trailer [ F.O.C.A - Formosa Circus Art ]

導演 / 邱柏昶 (Birdy Nio)
特技指導 / 陳星合 張逸君 胡啟志 林志偉
攝影 / 林眾甫
攝助 / 曾雞蛋
二助 / 丁丁
燈光 / 陳偉團
劇場燈光 / 小柒
美術 / 靳孟達 朱朱
剪接 / 邱柏昶 (Birdy Nio)
配樂 / 林恩加 邱柏昶 (Birdy Nio)
調光調色/ 邱柏昶 (Birdy Nio)
側拍 / Yukia 阿雅 
特別感謝/ 小葵 正派映像 林英氣 蜻蜓製作公司 吉福利攝影棚 陳星合 張逸君 胡啟志
鳥兒映像製作 - Birdy Production
facebook.com / facebook.com/birdyproduction?fref=ts
公司官網 / yamasida79214.wix.com/birdynio
以上版權為本公司及FOCA 所有
請勿非法下載及使用

bottom of page